Om EU-advokatbyrån


Den kroatiska advokatbyrån grundades och började med arbete i 2010 i Republiken Kroatien där den fortfarande är verksam och har sitt säte. Verksamheten drivs av Odvjetnik / EU-advokat Zoran Zubovic.

EU-advokatbyrån åtar sig uppdrag inom civilrätt och affärsjuridik genom att företräda juridiska och fysiska personer. Sedan 2018 drivs byrån i Sverige och erbjuder inhemska och gränsöverskridande juridiska tjänster och juridisk rådgivning från kontoret i Lund, Skåne län.

EU-advokat Zoran Zubovic, är ledamot i det kroatiska advokatsamfundet, http://www.hok-cba.hr/ och registrerade medlem i egenskap av EU-advokat vid Sveriges advokatsamfund https://www.advokatsamfundet.se/.

Inom sin verksamhet samarbetar kontoret med ett flertal advokatbyråer i Republiken Kroatien och åtar sig uppdrag oavsett domstols behörighet. I praktiken innebär detta att byrån genom en transportfullmakt förordnar en samarbetande kroatisk advokat på plats i egenskap av ett platsombud för att vidta det som behövs i klientens bästa intresse. I de flesta situationer kan EU-advokat Zoran Zubovic biträda svenska klienter digitalt genom e-kommunikation (e-komunikacija sa sudovima u Republici Hrvatskoj) med de kroatiska domstolar.

EU-advokat Zoran Zubovic, som en registrerad ledamot av två advokatsamfund är den enda kroatiska advokatbyrån med befogenhet att företräda, lämna juridisk rådgivning och tillvarata huvudmans intresse såväl inför kroatiska domstolar och offentliga myndigheter som i de svenska.

EU-advokatbyrån erbjuder ett erfaret kvalificerat juridiskt bistånd inom affärsjuridik, internationell arvsrätt, gränsöverskridande fastighetsköp, skadeståndsrätt, internationellt krav på betalning m m.

 

Rättsområden


Avtalsrätt

Advokatbyrån ägnar särskild uppmärksamhet åt avtalsrätt avseende förvärv av fastigheter i Kroatien. Då det skiljer sig att köpa en fastighet i Kroatien än i Sverige så innebär det omfattande juridiskt stöd från första kontakten med en säljare eller mäklare och slutgörande med inskrivning i det kroatiska fastighetsregistret. (Gruntovnica, Zemljišne knjige).Internationell verkställighet

OEU-advokaten företräder klienter både juridiska samt fysiska personer inom gränsöverskridande indrivning av en skuld antigen utifrån en obetald faktura eller en verkställbar dom.

  • Ansökan om betalningsföreläggande i enlighet med EU-förordning 44/2001 av ett kroatiskt domslut eller betalningsföreläggande.
  • Ansökan om verkställighet av en europeisk exekutionstitel enligt EU-förordning 805/2004.

I Sverige görs och processas vid båda ansökningarna inför Kronofogdemyndighet och inför Sveriges domstolar oavsett vad gäldenär befinner sig i Sverige. I Kroatien vid en notarius publicus eller FINA (Financijska agencija).


Skadeståndsrätt

Advokaten företräder i skadeståndsärenden, framförallt gränsöverskridande skadeståndsansökningar där antigen ett svenskt eller ett kroatiskt registrerat fordon var inblandat.Fysiska och rådighetsfel på fastigheter

En fastighet kan ibland vara behäftad med ett fel. Advokatbyrån bistår klienter inom fysiska och rådighetsfel vid förvärv av fastigheten. Om fastigheten t ex har fysiska felaktigheter eller brister som inte framkommit vid förvärvet så agerar advokatbyrån i ert intresse. En fysisk brist är t ex ett tekniskt fel som inte är upptäckt vid fastighetsöverlåtelse. Ett rådighetsfel exempelvis föreligger när ett myndighetsbeslut eller någon annans rätt på fastigheten begränsar alldagliga ägaren vid sitt utövande av dennes egendom.


Europeisk arvsrätt

EU-förordning nr. 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg föreskriver arvsrättsliga frågor både lagmässiga och testamentliga.

Advokatbyrån åtar sig gränsöverskridande uppdrag i bouppteckningsfrågor med internationell anknytning både i Sverige och Kroatien. Rent praktiskt innebär det oavsett vad tillgångar befinner sig, I Sverige eller Kroatien.

Inledning av bouppteckning inför boutredningsman i Sverige eller inför en kroatisk notarius publicus. Dessutom hjälper advokatbyrån med upprättande av livstidsunderhållsavtal (ugovor o dozivotnom uzdrzavanju) eller testamente på kroatiska.Europeisk avtalsrätt

EU-Advokatbyrån företräder såväl svenska som kroatiska juridiska personer i samtliga gränsöverskridande rättsliga frågor har uppstått eller kan uppstå utifrån ett avtalsförhållande mellan dem som är verksamma i båda två EU medlemsstater (Sverige och Kroatien).


Upphovsrätt

Byrån erbjuder hjälp med varumärkesskydd och registrering av industridesign inför offentliga myndigheter i Kroatien Državni zavod za intelektualno vlasništvo https://www.dziv.hr/ och Sverige, Patent och registreringsverket i Sverige https://www.prv.se/sv/.
Vid utövandet av den advokatverksamheten styrs byrån av professionalism, både svensk och kroatisk etik inom advokatverksamhet samt vägledanderegler för europeiska advokater, kreativa juridiska färdigheter och vad anses var det viktigaste – för huvudmannens bästa intresse.

parallax background

Kontakt

Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta advokaten/odvjetnik.
Vänligen ange era personliga uppgifter så blir ni kontaktade inom kort.

    Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att byrån tar del av de personuppgifter du valt att delge (Dataskyddsförordning GDPR 2016/679)